Gebruiksvoorwaarden

Goed Gevoel Ladies Fair

Laatst bijgewerkt: Mei 2018

De Gebruiksvoorwaarden en de Privacy –en cookieverklaring  zijn van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten, materialen en tools, evenals bijwonen van opnames en events (“Diensten”, zoals hierna verder omschreven) die worden aangeboden door entiteiten van de PERSGROEP nv . We raden jou aan deze documenten grondig door te nemen.

1. DEFINITIES

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verder verstaan onder:

* Content: al het door entiteiten van De Persgroep gepubliceerde materiaal via een Embedded  Player of anderszins (waaronder – maar niet beperkt tot – alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, beeldmerken, namen en andere inhoud die we jou beschikbaar maken, al dan niet interactief (vb. voting, games, artikels…). Onze content kan ook soms content bevatten die onder eigendom en controle is van derde partijen, maar die wij beschikbaar mogen stellen aan jou.

* Embedded Player: dat deel van de website waarbinnen beeld –en geluidmateriaal wordt afgespeeld, inclusief vormgeving, merkvoering en eventuele advertenties;

* De Persgroep: : De Belgische ondernemingsgroep binnen De Persgroep NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, ondernemingsnummer 0440.653.281 (“De Groep”) bestaat uit de volgende ondernemingen:

   + MEDIALAAN NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0432.306.234;

   + UNLEASHED NV, met maatschappelijke zetel te Kempische steenweg 309 / 1, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer: 0886.946.917;

   + Stievie NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0536.453.550;

   + JOEFM NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0469.992.615;

   + TvBastards NV, met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek, Familielaan 7, ondernemingsnummer 0445.055.103;

   + Bites Europe NV, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, ondernemingsnummer 0466.252.967;

   + Morfeus NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0679.994.942 (Joint-Venture met De Persgroep Publishing NV).

   + De Persgroep Publishing NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, ondernemingsnummer 0403.506.340;

   + MYENERGYCHOICE BVBA, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, ondernemingsnummer 0885.082.834,

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relevante PERSGROEP PUBLISHING nv.  entiteit waarvan jij de Diensten gebruikt of waarmee jij in contact komt (hierna "DPP").

2. TOEPASSING

Door het louter gebruik van de Diensten aanvaard je automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van persoonsgegevens via de Diensten is onderworpen aan onze Privacy –en cookieverklaring.

Wij raden je daarom aan deze voorwaarden en de privacy –en cookieverklaring aandachtig te lezen vooraleer je het gebruik van deze Diensten verderzet.

Voor bepaalde onderdelen of toepassingen zijn soms bijzondere voorwaarden van toepassing die afzonderlijk vermeld zijn. Je dient deze samen met deze voorwaarden en de privacy –en cookieverklaring in acht te nemen.

Wanneer je gebruik maakt van externe websites (waaronder sociale netwerksites) waardoor de mogelijkheid bestaat om te reageren op de Diensten of daarop in te loggen, zijn tevens de algemene voorwaarden van de externe website van toepassing. DPP is niet verantwoordelijk voor deze externe website.

3. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
3.1. De Diensten

DPP biedt diensten van entertainment, informatie, opnames, events en liefdadigheid ongeacht het platform (bijvoorbeeld magazines, kranten, websites, applicaties), waarbij we op een zo’n gepersonaliseerd mogelijke manier onze content aan jou beschikbaar stellen om je te informeren, je te laten ontspannen of om meer betrokkenheid bij jou te creëren (hierna “Diensten”). De Diensten omvatten gepersonaliseerde content en reclame (met inbegrip van minimale herhaling van dezelfde reclame), alsook het delen van data binnen De Persgroep zoals in de Privacy –en cookieverklaring omschreven. Op die manier willen wij jou binnen de entiteiten van De Persgroep bijvoorbeeld beter leren kennen en de door jou gekozen Diensten afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren.

Deze Diensten vind je terug in onderstaande merken:

Goed Gevoel, Story, Dag Allemaal, Het Laatste Nieuws, De Morgen, Humo, Vacature, Primo, Tv-Blad , Tv-Familie, For Girls Only.

Daarnaast biedt De Persgroep ook Diensten van telecommunicatie (“Telco”), waarbij we jou op een zo gepersonaliseerd mogelijke manier toegang geven tot bepaalde van onze producten, deals en acties, en jou zo deel laten uitmaken van onze community.

Deze Diensten vind je terug in onderstaande merken:

Mobile Vikings en Jim Mobile.

 

Profilering en personalisatie maken deel uit van onze Diensten. Voor meer informatie over profilering door De Persgroep en de gevolgen die dit voor jou kan hebben, lees onze Privacy –en cookieverklaring.

3.2. Verboden gebruik van de Diensten

Je zal de Diensten niet gebruiken:

* voor enig onwettig doel;

* voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma's die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Diensten te omzeilen;

* op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de Diensten worden onderbroken en/of beschadigd of dat de functionaliteit van de Diensten op enigerlei wijze worden aangetast;

* voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de gebruiker;

* voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten;

* op enigerlei wijze die anderszins onrechtmatig is ten opzichte van DPP en/of een derde;

* om inbreuk te maken op rechten van DPP of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

* om deze te kopiëren, distribueren, in licentie uit te geven of daarvan afgeleide werken te maken

* om haar te decompileren of "reverse-engineeren", de broncode ervan te reproduceren en/of te vertalen en/of de Dienst te kopiëren, distribueren, in licentie uit te geven of daarvan afgeleide werken maken.

3.4. Handelingsbekwaamheid

Door het gebruik van deze Diensten verklaar je, conform het Belgisch burgerlijk recht, dat je bekwaam bent om jouw rechten uit te oefenen (“handelingsbekwaam”), of –indien minderjarig- dat je voorafgaande geldige toestemming hebt verkregen van ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers om gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

DPP let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders of wettelijke vertegenwoordigers aan actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.  DPP moedigt minderjarigen aan, indien zij zich wensen te registreren, om de privacyverklaring van DPP samen met hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers aandachtig te lezen alvorens een DPP-account aan te maken.

DPP kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Diensten gebruikt zouden worden zonder voormeld toezicht en toestemming.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Diensten, zijn beschermd middels Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkenrecht van DPP of haar licentiegevers.

DPP verstrekt je een niet-exclusieve en onoverdraagbare gebruikslicentie voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op één enkel apparaat, d.w.z. weergave van de Content van de Diensten en het maken van kopieën voor eigen privé-gebruik.

Verveelvoudiging, openbaarmaking, distributie, kopiëren of enig ander gebruik, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers zoals hierboven vermeld, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DPP niet toegestaan.

Als DPP je de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de Diensten te laten opnemen, mag je geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij je zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. Je verstrekt aan DPP de onvoorwaardelijke toestemming voor onbeperkte exploitatie en gebruik van uw bijdragen via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, websites, (mobiele) applicaties, internet-toepassingen, etc., dit wereldwijd en voor de duur van de bescherming van de intellectuele rechten die op deze bijdragen gelden, zonder betaling of andere tegenprestatie. In elk geval draagt DPP geen enkele verantwoordelijkheid terzake. Je vrijwaart DPP tegen eender welke aanspraken van derden met betrekking tot de bijdragen die je zelf hebt meegedeeld. DPP is niet in de mogelijkheid om ingestuurde bijdragen voorafgaand aan de publicatie op de Diensten na te kijken op hun wettigheid of naleving van eigendomsrechten. Indien je een inbreuk vaststelt, gelieve dan contact te nemen via het onderstaande adres en ons op de hoogte te brengen. Wij zullen dan naar best vermogen zo snel mogelijk het nodige doen om onwettige of schadelijke inhoud van onze Diensten te verwijderen.

5. AANBRENGEN VAN LINKS NAAR DE WEBSITE van Goed Gevoel Ladies Fair BEHEERD DOOR DPP

Linken, delen en/of verwijzen naar Content en/of pagina’s van een Dienst is in beginsel toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de Embedded Player of de pagina van de Dienst waarbinnen DPP de Content aanbiedt. Linken, delen en/of verwijzen naar Content en/of pagina’s van de Diensten is uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan.

6. GEBRUIKSVOORWAARDEN EMBEDDED PLAYER Website Goed gevoel Ladies Fair

Het embedden van de DPP Player is uitsluitend bedoeld voor het incidenteel plaatsen en afspelen van op de Diensten gepubliceerde Content op de website van particuliere gebruikers en mag uitsluitend voor eigen, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Eventuele (hyper)links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de Embedded Player. Overneming, wijzigen, inframing, herpublicatie, toevoegen van (commerciële) uitingen of iedere bewerking van of toevoeging aan deze Content zijn dus niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan om het materiaal op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eveneens is het niet toegestaan om de Embedded Player of enig onderdeel ervan te wijzigen, verwijderen, ermee te interfereren of er enige aanpassing aan toe te brengen en enige technische beveiligingen of Content bescherming of toegangscontrole te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Dit verbod brengt, zonder daartoe beperkt te zijn, met zich mee dat geen wijzigingen, aanpassingen, interferenties of enige andere handelingen mogen worden gesteld die zouden toelaten de Content te bekijken (a) zonder dat zowel de Embedded Player als alle daaromheenstaande elementen (zoals de grafische interface, advertenties of copyright vermeldingen) op de pagina waarop de Embedded Player staat, zichtbaar zijn of (b) zonder dat toegang wordt verleend aan alle functionaliteiten van de Embedded  Player, zoals de kwaliteit van de video of enige functionaliteit met betrekking tot de advertenties die verschijnen.

7. DPP-EVENEMENTEN

Voor het bijwonen van evenementen dien je een inschrijvingsformulier in te vullen. Bij het invullen van dit inschrijvingsformulier zal je gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken, zoals b.v. naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en postadres. Wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens is daarbij het privacy- en cookiebeleid van toepassing en kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn die afzonderlijk worden vermeld.

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten. U beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Afhankelijk van het programma of evenement wordt al dan niet een vergoeding gevraagd voor het bijwonen van een opname of een evenement. De door u verschuldigde bedragen voor het gebruik en de toegang tot de opname en/of evenement vind je steeds terug op het inschrijvingsformulier en/of bestelformulier. Je zal de aan DPP verschuldigde bedragen onmiddellijk betalen door middel van de door u gekozen betalingsmethode, zoals vermeld op het inschrijvingsformulier.

De toegangskaart kan niet worden terugbetaald, ook niet in geval van verlies of diefstal. Het is niet mogelijk de toegangskaart terug te geven of om te ruilen. Indien de Organisator en/of DPP het evenement annuleert, worden de tickets enkel terugbetaald of omgewisseld na instructie hiertoe door de organisator en/of DPP. Overmacht in hoofde van de ticketkoper wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling.

In geval van doorverkoop bij betalende tickets dient de ticketkoper zich te houden aan de “Wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen” van 30 juli 2013. Regelmatige doorverkoop of occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden. De Organisatie en/of Medialaan behoudt zich het recht voor doorverkochte tickets ongeldig te maken. Aan de houder van een dergelijk ticket kan de toegang tot de opnames of het evenement worden ontzegd. Noch de oorspronkelijke koper noch de daaropvolgende koper kunnen hierbij aanspraak maken op enige vergoeding.

Gratis tickets zijn in geen geval overdraagbaar. Betalende tickets zijn niet persoonsgebonden en dus wel overdraagbaar. De tickets kunnen niet worden doorverkocht aan derden noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie.

Vervalsing, misbruik, fraude van een ticket of armbandje zullen gerechtelijk worden vervolgd.

Gelieve de aanwijzingen en veiligheidsinstructies ten allen tijde op te volgen. Alvorens het evenement te betreden kan er, in overeenstemming met wettelijke bepalingen in dit verband, rechtmatig worden afgetast en gevraagd worden zakken of tassen te openen. De Organisator en DPP behouden zich het recht voor de identiteit van de bezoekers te verifiëren bij het betreden van een evenement.

Afhankelijk van het programma kan een minimumleeftijd bepaald worden. De leeftijdscriteria vind je steeds terug op het inschrijvingsformulier.

De toegang tot een evenement is verboden of wordt geweigerd aan personen:

* die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander verdovend of stimulerend middel. Er geldt een zerotolerantie drugsbeleid;

* die vroeger reeds een verbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel de organisator en/of DPP ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;

* die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde en goede zeden te verstoren of daartoe te provoceren door b.v. aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, intimideren, vechtpartijen uitlokken, …;

* die zich verzetten tegen de controle en niet-systematische aftasting door bewakingsagenten en veiligheidsdiensten van het evenement zowel aan de toegangscontrole als tijdens het evenement zelf;

* die zich verzetten tegen de afgifte van voorwerpen die door de veiligheidsdiensten van het evenement als gevaarlijk of verboden worden beschouwd;

* die voorwerpen, eigendom van de organisatie, partners, leveranciers en derden in het algemeen beschadigen of vervreemden

* die in het algemeen op enigerlei wijze in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

DPP behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de toegang te beperken of te weigeren voor bepaalde groepen of personen.

Het is verboden het evenement met het volgende te betreden:

* Valhelmen, paraplu’s, stoeltjes,… ;

* professioneel AV-materiaal (audio, video, film);

* glas, blik, plastic flessen, eigen drank en etenswaren;

* scherpe voorwerpen en wapens;

* vuurwerk of ander explosief materiaal;

* honden, katten en andere dieren;

* kledij of accessoires die gevaarlijk kunnen zijn of voor verwarring kunnen zorgen bij de veiligheid of organisatie van de opnames en/of evenement;

* geldinzameling of voorwerpen gratis uit te delen, ruilen of te koop aan te bieden;

* te flyeren of stalen uit te delen op het evenement of in de buurt van het evenement zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.

Tijdens  het evenement worden foto’s, video- en audio opnames gemaakt. Door het bijwonen van de een evenement geven alle bezoekers automatisch goedkeuring om dit materiaal te publiceren, kopiëren en/of verder te gebruiken.

De organisatie behoudt zich het recht voor om vanaf het uur zoals vermeld op het toegangsticket bezoekers, zelfs met een geldig toegangsbewijs of speciale toelating van de organisator, de toegang te ontzeggen.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Algemeen

De informatie op de Diensten is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. DPP streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Indien de informatie op de Diensten toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten, dan kan DPP hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. DPP is evenmin aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de functie of in de elektronische toelevering van de Diensten of de gevraagde diensten, noch voor enige andere technische fouten of gebreken.

Je gebruikt deze Diensten geheel op eigen verantwoordelijkheid.

De Diensten kunnen ook reclame of sponsoring, banners, promotionele wedstrijden en andere commerciële boodschappen bevatten die door DPP worden gepubliceerd op de Diensten maar waarvoor de desbetreffende adverteerder of sponsor integraal en alleen verantwoordelijk is, in het bijzonder wat betreft de conformiteit met de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden.

Deze Diensten bevatten bovendien links naar websites beheerd door derden, welke uitsluitend ter informatie zijn aangebracht. DPP beheert of controleert deze websites niet en draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Deze websites vermelden veelal zelf eigen gebruiksvoorwaarden en een privacyverklaring waaraan de gebruiker zich dient te houden. De voorwaarden en het privacyverklaring van DPP zijn op die websites in geen geval van toepassing behoudens hetgeen in deze paragraaf vermeld is.

DPP is in geen geval aansprakelijk voor de bijdragen die gebruikers voor publicatie inzenden, noch voor de berichten en informatie die gebruikers insturen in het kader van deelname aan discussiegroepen, chat-groepen of babbelkanalen zoals hieronder bepaald. DPP is niet in de mogelijkheid zelf een volledige voorafgaande controle uit te oefenen over deze inhoud. DPP kan beslissen om inhoud onmiddellijk te verwijderen zonder verwittiging of voorafgaand overleg met de betrokken personen. Indien DPP dit aangewezen acht of wanneer DPP daartoe verzocht wordt zal zij alle nodige informatie en gegevens meedelen aan de politie en gerechtelijke autoriteiten betreffende onwettige of inbreukmakende bijdragen van gebruikers.

In geen geval kunnen DPP aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, gevolgschade of financiële schade.

Indien de aansprakelijkheid van DPP toch in aanmerking wordt genomen, zal, voor zover als toegelaten door het toepasselijke recht, de totale som waartoe DPP maximaal gehouden is, beperkt zijn tot 50 euro per schadegeval.

Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zijn van toepassing ongeacht het aansprakelijkheidsregime met inbegrip van maar niet beperkt tot de contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, foutloze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en behalve in het geval van bedrog of een opzettelijke fout van DPP.

8.2. DPP-evenementen

Tijdens de opnames en/of het evenement wordt er muziek geproduceerd. De Organisator / DPP houdt de decibels zo goed als mogelijk in de gaten. Toch kan het voorvallen dat de geluidsniveaus pieken. Om die reden adviseren wij je om oordopjes te dragen die op bepaalde evenementen en/of opnames,  zeker wanneer het geluid 95 dbA of hoger is, gratis te verkrijgen zullen zijn aan de infostand of balie. De Organisatie en/of DPP is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor.

Laat je persoonlijke spullen niet onbeheerd achter. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De Organisatie en/of DPP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of het kwijt raken van spullen. De Organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een opname en/of evenement of deze eventueel niet zichtbaar achter te laten in de auto. Betreding van de opnames en/of het evenement geschiedt op eigen risico. De Organisatie, DPP en de medewerkers die voor de Organisatie en/of DPP  actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de opname en/of het evenement mochten ondervinden.

Als bezoeker ben je verantwoordelijk voor de schade die je uit onvoorzichtigheid, fout of nalatigheid berokkent aan anderen. Kinderen en personen onder begeleiding vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hun begeleider(s). De organisatie / DPP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade berokkend door enige bezoekers.

9. VERPLICHTINGEN INZAKE DEELNAME AAN DISCUSSIEGROEPEN, CHAT-GROEPEN, BABBELKANALEN EN INZAKE ONLINE BIJDRAGEN.

Discussiefora zijn plaatsen op het internet waar naar aanleiding van een bericht of één of ander audio(visueel) fragment iedereen met interesse hierop kan reageren.

Bij chat-groepen of babbelkanalen kan je inloggen op een server en online discussiëren met andere gebruikers.

Op bepaalde sites zal je ook berichten en commentaren kunnen plaatsen of uw account linken met jouw account op Facebook, Twitter of een andere sociale netwerksite. Je mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep.

Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,... je mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de Diensten. In elk geval vrijwaar je DPP tegen alle aanspraken van derden.

De bestanden die je verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden. DPP  kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussiegroep, een chatgroep of een babbelkanaal of andere online bijdragen van haar Diensten weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. DPP kan je ook zonder kennisgeving de toegang tot een chat-groep ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt.

DPP heeft tevens het recht om in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat op een forum of in een chatgroep resp. babbelkanaal dreigen te monopoliseren.

DPP is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen of voor de bijdragen, berichten en commentaren die iemand op een site of een andere Dienst plaatst.

Problemen kan je steeds melden op het hieronder vermelde adres.

10. KAN IK MIJN ACCOUNT OP DE DIENST BEËINDIGEN?

Bij aanvang van de Dienst zal het echter nog niet mogelijk zijn om zelf uw account te beëindigen. Indien u dit wil, zal u een mail moeten sturen naar info@goedgevoelladiesfair.be. We zullen zo snel mogelijk een technische aanpassing doorvoeren die toelaat dat u zelf uw account kan beëindigen.

11. NIET-NALEVEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

DPP kan beslissen jouw account te beëindigen indien je je niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden. Zij is in geen geval verplicht om deze weigering of beëindiging te motiveren.

De gegevens van jouw DPP-account kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als DPP dit nodig acht of daartoe verzocht wordt in verband met onwettige of inbreukmakende inhoud door jou meegedeeld.

12. KLACHTEN

Zoals in bovenstaande bepalingen reeds aangegeven kan je steeds onwettige of schadelijke inhoud melden bij DPP. Indien je dergelijke inhoud opmerkt of je meent dat een inbreuk op jouw rechten wordt gepleegd, dan kan je dat melden op het hieronder vermelde adres van DPP. Op bepaalde sites zullen we ook de mogelijkheid inbouwen om aan te geven dat een bepaald bericht of bijdrage niet gepast is. Je bent zelf volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de melding en het feit dat DPP als gevolg daarvan kan beslissen bepaalde inhoud definitief te verwijderen (je vrijwaart bijgevolg DPP tegen eventuele vorderingen als gevolg daarvan).

Bij iedere melding dien je de volgende gegevens verplicht mede te delen:

* Jouw naam en E-mail adres

* Een precieze aanduiding/beschrijving van de onwettige of schadelijke inhoud en de plaats waar deze zich bevindt

* Jouw argumenten of bewijzen waarom je overtuigd bent dat deze inhoud onwettig of schadelijk is en dus van de Diensten moet verwijderd worden;

13. DIVERS

Wij kunnen de Gebruiksvoorwaarden en de Privacy –en cookieverklaring eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze Diensten. Wanneer wij veranderingen aan deze voorwaarden openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden of in de Privacy –en cookieverklaring, zullen wij je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of je een kennisgeving sturen via e-mail. Indien wettelijk vereist, zullen wij jouw toestemming vragen voor de wijziging.

Nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval één of meer bepalingen nietig of niet toepasbaar zijn zullen deze vervangen worden door een of meer bepalingen met een gelijkwaardig effect.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Geschillen met betrekking tot de Diensten, haar voorwaarden en inhoud vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel. In geval van enig meningsverschil of klacht ga je echter akkoord voorafgaand aan enig initiatief tot gerechtelijke procedure contact met ons te nemen om eerst te pogen een minnelijk akkoord te vinden aangaande de klacht of het meningsverschil.

14. CONTACTGEGEVENS ENTITEITEN DPP

De Persgroep Publishing , met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347 , 1730 Asse. Ter Attentie van Goed Gevoel Ladies Fair.

BTW= 0403 506 340

Tel.: 02/454.22.11
Email: info@goedgevoelladiesfair.be
Tel.: 02/255.32.11
Email: info@goedgevoelladiesfair.be

 

" Als je iets in de solden koopt, heb je eigenlijk geld verdiend ...toch? "

Goed Gevoel Magzine
Web design en development by Lavagraphics